Línies de recerca

Anàlisi de materials de Patrimoni Cultural

El grup treballa en l'anàlisi de materials antics.

L'objectiu d'estudi:

L'objectiu d'aquests estudis és analitzar la composició i microestructura d’aquests materials per tal d’obtenir informació de la seva naturalesa, origen geogràfic i la ciència i tecnologia de la seva producció. A partir d'aquests estudis no solament interessen les dades des del punt de vista arqueològic i històric sinó també es pot obtenir informació sobre l'estat de conservació i l'estabilitat dels objectes d’art.

Materials d'estudi:

a) metaestables i microestructures: vidres, ceràmica, vernissos i en particular decoracions de reflex metàl•lic. Responsable Dr. Trinitat Pradell
b) pintures : aglutinants, pigments, composts de reacció i degradació en pintures. Responsable Dr. Nati Salvadó
c) residus de recipients i sediments procedents de jaciments arqueològics: residus d’aliments i que provenen de l’activitat humana. Responsable Dr. Salvadó Butí

Tècniques :

Preparació de mostres: desenvolupament de tècniques específiques per preparar mostres de complexitat especial.

Tècniques microscòpiques i espectroscòpiques: determinar l'estructura i composició i en particular la microestructura dels materials. Experiència amb OM, SEM, TEM i |Microsonda. XRF, XANES, EXAFS, Espectroscòpia de Mössbauer de Transmissió, XPS, XRD i FTIR.

Tècniques de separació: Electroforesi Capil•lar, Cromatografia Líquida.

En el cas que sigui necessari, com a conseqüència de la complexitat i característiques de les mostres la font de radiació utilitzada en les tècniques FTIR i DRX és la llum sincrotró. Això és possible gràcies a projectes que es duen a terme a Diamond i a ALBA. Utilitzant la llum sincrotró s’aconsegueixen resultats de qualitat que permeten tenir més i millor informació.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2005 UPC